Maand archief

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten met ons te bespreken. Samen streven we naar een goede oplossing. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.

Met de MR zijn we overeengekomen dat we voor klachten over de dagelijkse gang van zaken de volgende procedure hanteren: In eerste instantie gaat de klager het gesprek aan met de betrokken leraar. Indien hier geen bevredigende oplossing uitkomt kan het probleem voorgelegd worden aan de locatiedirecteur. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kan contact opgenomen worden met de bovenschools directeur.

Indien dit echter, gelet op de aard van de klacht niet moge­lijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevon­den, kan men een beroep doen op de door de school vastgestelde klachtenregeling. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien bij de locatiedirecteur. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. Daarnaast staat de klachtenregeling vermeld op de website van de school: www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl.

De klachtenregeling schrijft voor dat op iedere school een contactpersoon aangesteld is. Voor onze school is dat Marije Veringmeier. De taak van de contactpersoon bestaat uit het signaleren van klachten en doorverwijzen van de klager naar de juiste persoon. In géén geval behandelt de contactpersoon zelf een klacht. Rolien van Duyvenbode is op maandag, dinsdag en donderdag (om de week) aanwezig op school. U kunt altijd bellen voor een afspraak, tel. 0562-798004.

Daarnaast heeft iedere school een vertrouwenspersoon. Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon van GGD Fryslân draagt zorg voor de opvang van kinderen die worden lastig gevallen en handelt de klacht af volgens een vaste procedure. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling/leerkracht of anderszins aan school verbonden personeel. De vertrouwenspersoon behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of de ouder vrijuit met haar spreken en een klacht voorleggen. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanlei­ding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

De folder van GGD Fryslân ‘Machtsmisbruik binnen het onderwijs; het kan ook uw kind overkomen!’ is in uw bezit of is op school aanwezig. De meldingsregeling ‘Machtsmisbruik binnen het onderwijs’ is te vinden op de website van GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl.

De vertrouwenspersoon voor onze school is mevrouw Adriaentsje Tadema. Zij is te bereiken bij: GGD Fryslân (tel.: 058-2334334), Harlingertrekweg 58 / Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden.

De klachtencommissie

De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: ‘de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs ( LKC )’. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk worden ingediend bij de LKC, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, tel: 030-2809590, fax: 030 280591, email: info@onderwijsgeschillen.nl.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij dit meldpunt terecht met klachtmeldingen over seksueel misbruik, intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld. Onlangs zijn aan deze punten toegevoegd: discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d. Wordt u, als betrokkenen bij het onderwijs, geconfronteerd met dergelijke signalen, dan kunt u contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs. Het meldpunt is telefonisch te bereiken op tel. 0900-1113111.

==>> Klik hier om de uitgebreide Klachtenregeling te lezen

Onderwijsconsulente

Zit een leerling thuis of loopt een leerling met extra ondersteuningsbehoefte vast op school en lukt het de ouders, school en het samenwerkingsverband niet om hiervoor een oplossing te vinden, dan zijn wij er om te helpen!
Samen met de ouders en de leerling, de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners kijken wij wat het beste bij de leerling past. Onze consulenten maken hierbij gebruik van hun uitgebreide netwerk in de regio, kennis van de wet- en regelgeving, ervaring met het organiseren van maatwerk én het vinden creatieve oplossingen.

Bezoekadres: Dr. Kuyperstraat 14, 2514 BB Den Haag
Postadres: Postbus 19521, 2500 CM Den Haag
070 312 28 87 • info@onderwijsconsulenten.nl
www.onderwijsconsulenten.nl

 

Nieuws per mail

Vul je mailadres in om in te schrijven voor e-mail alerts

Voeg je bij 428 andere abonnees

Contact

Prinses Margrietschool
Dennenweg 4
8881CJ West Terschelling
Tel.: 0562 - 79 80 04
e-mail sturen

Calender

september 2021

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
 • Getijdebak 6/7/8
 • Startgesprekken deze week
7
 • Zwemmen 3/4
8
9
10
 • Rock&Roll
11
 • Rock&Roll
12
 • Rock&Roll
13
 • Startgesprekken deze week
14
 • Zwemmen 5/6
15
16
17
18
19
20
 • Studiedag kinderen vrij
21
 • Prinsjesdag
 • Zwemmen 3/4
22
23
24
25
26
27
 • Natuurwijs 1/2/3
28
 • Zwemmen 3/4
29
 • Natuurwijs 4/5
 • Start kinderboekenweek
30