Maand archief

Huishoudelijk regelement

Vast te stellen door de Medezeggenschapsraad (MR)

Artikel 1: Taak van de voorzitter:

 1. De voorzitter is belast met het openen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen van de MR.
 2. De voorzitter vertegenwoordigt de MR in en buiten echte.
 3. Er is een plaatsvervangend voorzitter die de voorzitter bij diens afwezigheid in zijn taakvervulling vervangt.
 4. De voorzitter is iemand uit de oudergeleding van de MR.

Artikel 2: Taak van de secretaris:

De secretaris is belast met het bijeenroepen van de MR, het opmaken van de agenda, het maken van de notulen, het voeren van briefwisselingen en het beheren van de voor de MR bestemde en van de MR uitgaande stukken. De secretaris maakt het jaarverslag.

Artikel 3: Bijeenroepen en agenda van de MR:

 1. De MR komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeen in de in het medezeggenschapsreglement bepaalde gevallen.
 2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering wordt, behoudens spoedeisende gevallen, gehouden binnen 14 dagen nadat het verzoek daartoe is binnengekomen.
 3. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris door middel van een schriftelijke oproeping aan de leden en eventuele adviseurs. De secretaris stelt voor iedere vergadering een agenda op, waarop de voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen worden geplaatst. Ieder lid van de MR kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping en het rondsturen van de agenda ten minste vijf dagen voor de te houden vergadering van de MR.

Artikel 4: Quorum:

 1. Een vergadering van de MR kan slechts plaatsvinden indien alle leden aanwezig zijn.
 2. Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, wordt een nieuwe vergadering belegd.

Artikel 5: Stemming:

 1. De MR beslist bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het medezeggenschapsreglement anders bepaalt. Over zaken wordt mondeling gestemd.
 2. Bij staking van de stemmen over en door de MR te nemen besluit, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering van de MR opnieuw aan de orde gesteld.

Artikel 6: Verslag:

Na de vergadering wordt zo snel mogelijk door de secretaris een verslag opgemaakt en rondgemaild, leden kunnen binnen een week reageren. Na goedkeuring zullen ze op de site geplaatst worden.

Artikel 7: Aantreedschema:

De secretaris houdt een aantreedschema bij.

Artikel 8: Communicatie van de MR met de ouders

De MR streeft ernaar zoveel mogelijkheid duidelijkheid en helderheid omtrent haar functioneren te scheppen. Zij wil dit op de volgende manier bereiken:

 • Elk jaar schrijft de voorzitter een jaarverslag.
 • De vergaderdata worden vermeld in de notulen.
 • Na elke MR vergadering komt er een korte samenvatting in de nieuwsbrief. Deze wordt verzorgd door de voorzitter.
 • De notulen van elke vergadering worden, binnen twee weken, door de secretaris op de website geplaatst.
 • De personeelsgeleding is bereikbaar op school, de oudergeleding via de mail.

Nieuws per mail

Vul je mailadres in om in te schrijven voor e-mail alerts

Voeg je bij 429 andere abonnees

Contact

Prinses Margrietschool
Dennenweg 4
8881CJ West Terschelling
Tel.: 0562 - 79 80 04
e-mail sturen

Calender

september 2022

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 • Studiedag, kinderen vrij
22
23
24
25
26
 • Natuurwijs 1/2/3
27
 • Zwemmen 3/4
28
 • Natuurwijs 4/5
 • Start kinderboekenweek
29
30